Menu

Czas

Rejestracja
Godziny pracy:

I-IV
8.00-19.00
V-VI 8.00-20.00
VII 8.00-18.00

Administracja
Godziny pracy:

I-IV 8.00-17.00
Przerwa obiadowa  12.00-12.45
V 8.00-15.00