Menu

Czas

Rejestracja

Godziny pracy:

I – IV 8.00 – 19.00
V – VI 8.00 – 20.00
VII 8.00 – 18.00

Administracja
Godziny pracy:

I-IV 8.00-17.00
Przerwa obiadowa  12.00-12.45
V 8.00-15.00