Regulamin

REGULAMIN PARKU WODNEGO W DRUSKIENNIKACH

 

1. PRZEPISY OGÓLNE

1. Park Wodny w Druskiennikach („Druskininkų vandens parkas“) (dalej– Park Wodny), obejmujący strefę 20 łaźni (część B) i kompleks rozrywek wodnych z basenami, łaźniami i zjeżdżalniami wodnymi (część C), mieści się przy Aleji Vilniaus 13/2 w Druskiennikach.

2. Operator Parku Wodnego (dalej– Operator) – Zamknięta Spółka Akcyjna (UAB) Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA (adres rejestracyjny Aleja Vilniaus 13-1, Druskienniki, REGON 300076944, NIP LT100001786717, prowadzący rejestr Przedsiębiorstwo Państwowe (VĮ) Registrų Centras, Oddział w Olicie).

3.Gość – każda osoba, która zgodnie z zasadami ustalonymi przez Operatora nabyła bilet, abonament, otrzymała zezwolenie lub w inny sposób ustalony przez Operatora przebywa na terenie Parku Wodnego. Zasady nabycia, wymiany i zwrotu biletu, abonamentu ustala niniejszy regulamin (dalej– Regulamin).

4. Niniejszy Regulamin ustala zasady obsługi gości Parku Wodnego, zasady bezpieczeństwa, higieny i inne zasady obowiązujące gości, jak również prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Operatora Parku Wodnego i gości, warunki wydawania biletów i świadczenia dodatkowych usług. Regulamin Parku Wodnego został stworzony w celu zapewnienia gościom miłego odpoczynku, dobrego nastroju w Parku Wodnym i w celu uniknięcia nieporozumień, urazów lub strat.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich gości Parku Wodnego, bez względu na ich wiek. Przed zawarciem umowy o korzystanie z usług ( tzn. przed nabyciem biletu lub abonamentu) osoba powinna  uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego zasad podczas korzystania z usług Parku Wodnego.

6. Każda osoba, która nabyła bilet lub abonament i otrzymała bransoletkę z elektronicznym chipem, oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem, i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad. Regulamin Parku Wodnego, instrukcje korzystania z kompleksu rozrywek wodnych i zjeżdżalni wodnych zostały utworzone na podstawie aktów prawnych Republiki Litewskiej. Odpowiedzialność za konsekwencje związane z brakiem znajomości lub nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu ponosi gość.

7. Korzystać z usług Parku Wodnego mają prawo osoby z różnych grup wiekowych, wyjątek stanowią przypadki przewidziane w niniejszym Regulaminie.

8. Wyjątki dotyczące odwiedzania Parku Wodnego (zakaz odwiedzania) stanowią:

8.1. osoby chore na choroby infekcyjne;

8.2. osoby chore na zapalenie spojówek, cierpiące na choroby zakaźne skóry;

8.3. osoby z otwartymi ranami;

8.4. osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających;

8.5. osoby nieposiadające elektronicznego biletu (bransoletki z elektronicznym chipem);

8.6. osoby z innymi niedyspozycjami, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ich samych lub dla innych gości;

8.7. osoby, których zachowanie stanowi zagrożenie dla Parku Wodnego, dla bezpieczeństwa i higieny Parku Wodnego lub nie jest zgodne z ogólnie przyjętymi przez społeczeństwo normami dobrego zachowania.

9. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Parku Wodnego tylko pod opieką osób dorosłych, które są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Osoby dorosłe powinny być pełnoletnie, tzn. starsze niż 18 lat i ponoszą one pełną odpowiedzialność za zachowanie dziecka, którym się opiekują, za przestrzeganie niniejszego Regulaminu, za dokładne zamknięcie szafki, w której są przechowywane rzeczy dziecka.

10. Dzieci do lat 14, które są pozostawione bez opiekuna, pracownicy Parku Wodnego mają prawo odprowadzić na teren przeznaczony dla dzieci. Za pozostawienie dzieci bez rodziców w strefie zabaw dla dzieci jest pobierana opłata.

11. Kierownicy grup lub osoby odpowiedzialne za dzieci do lat 14, w pełni ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez członków grupy przepisów Regulaminu, wskazówek personelu.

12. Osoby niepełnosprawne, którym ze względu na ich niepełnosprawność niezbędna jest opieka osoby trzeciej, na terenie Parku Wodnego mogą przebywać tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Strefa łaźni nie jest przystosowana dla niepełnosprawnych poruszających się wózkami inwalidzkimi.

13. Osoby do 18 roku życia mogą przebywać tylko na terenie kompleksu rozrywek wodnych Parku Wodnego. Wobec osób do 13 roku życia mogą być stosowane pewne ograniczenia dotyczące korzystania z niektórych zjeżdżalni i / lub basenów. Informacja dotycząca ograniczeń jest zamieszczona przy każdej zjeżdżalni i / lub basenie lub informację taką ma prawo przekazać ratownik.

14. W związku z przeprowadzaniem prac technicznych Park Wodny może być czasowo nieczynny, lecz taka informacja winna być podana z wyprzedzeniem.

15. Gość jest zobowiązany do opuszczenia terenu łaźni  i kompleksu rozrywek wodnych, barów i pizzerii najpóźniej na 5 minut przed zamknięciem Parku Wodnego lub niezwłocznie po przekazaniu informacji przez pracownika.

 

2. CENY BILETÓW, ABONAMENTÓW I ZASADY ICH NABYCIA

16. Ceny biletów i abonamentów do Parku Wodnego ustala Operator. Ceny biletów podane są w kasach Parku Wodnego i na stronie internetowej www.aquapark.lt.

17. Bilety są dostępne w kasach Parku Wodnego, na stronach internetowych www.aquapark.lt i www.geradovana.lt.

18. Liczba sprzedanych biletów i wydanych bransoletek powinna odpowiadać liczbie osób faktycznie wchodzących przez bramę wejściową.

19. Abonamenty do nabycia – w kasach Parku Wodnego po uprzednim wypełnieniu specjalnej ankiety.

20. Na prośbę personelu osoba/gość powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość.

21. Bilety nie są sprzedawane, gdy do chwili zamknięcia Parku Wodnego zostaje mniej niż 1 godzina. Bilety mogą nie być sprzedawane z powodu wystąpienia problemów technicznych lub zajęcia wszystkich szafek do przechowywania rzeczy.

22. W przypadku nabycia przez osobę biletu lub abonamentu, lecz nie skorzystania z usług Parku Wodnego, zwrot pieniędzy za bilet lub abonament nie przysługuje.

23. Zamiana biletu do Parku Wodnego na inny rodzaj biletu  nie jest możliwa.

24. W przypadku zagubienia abonamentu, na prośbę gościa może być wydany duplikat abonamentu. Wydanie duplikatu abonamentu kosztuje 2,9 €.

25. Za rażące naruszenie Regulaminu Park Wodny zastrzega sobie prawo unieważnienia abonamentu.

26. Z powodu wystąpienia problemów technicznych, w trakcie dużych imprez lub z innych ważnych przyczyn w Parku Wodnym czasowo  mogą być niedostępne jacuzzi, zjeżdżalnie wodne, baseny, łaźnie itp. W takich przypadkach cena biletów nie ulega przeliczeniu i pieniądze gościom nie są zwracane.

27. Cena biletu na dowolny okres trwania dla dzieci do lat 3 – jedynie 0,5 €.

28. Chętni uzyskać zniżkę na bilet  powinni okazać dokument uprawniający do nabycia biletu ze zniżką (ulotkę, kartę rabatową, legitymację lub in.).

29. Aby po wyjściu z Parku Wodnego ponownie wejść na jego teren, należy nabyć nowy bilet.

 

3. BRANSOLETKA Z ELEKTRONICZNYM CHIPEM JEJ PRZEZNACZENIE I KORZYSTANIE Z NIEJ

30. Wraz z biletem/abonamentem do Parku Wodnego gość uzyskuje bransoletkę z elektronicznym chipem w odpowiednim kolorze, indywidualną dla każdego gościa.

31. Po nabyciu bransoletki z elektronicznym chipem gość jest zobowiązany w ciągu 15 minut wejść przez bramkę wejściową. W przypadku, kiedy bransoletka z elektronicznym chipem w ciągu 15 minut nie zostaje aktywowana, następuje jejautomatyczne zablokowanie i pieniądze nie są zwracane.

32. Osobom, które uzyskały bransoletkę z elektronicznym chipem, udzielany jest kredyt  na dodatkowe usługi Parku Wodnego (w wypożyczalni, w barach, w kawiarniach itp.):

32.1. dzieciom od lat 3 do 7 kredyt nie przysługuje;

32.2. dzieciom od lat 7 do 18 przysługuje kredyt o wartości 14,48 €;

32.3. osoba dorosła, która kupiła bilet na 2, 3 lub 4 godziny, uzyskuje kredyt o wartości 28,96 €. Osobom, które kupiły bilet na cały dzień przysługuje kredyt o wartości 43,44 €.

33. Gościom hotelu „Aqua “ bransoletki z elektronicznym chipem są wydawane w recepcji.

34. Aby odnowić wyczerpany kredyt gość powinien dokonać wpłaty gotówkowej lub za pomocą karty płatniczej w kasie przy wyjściu..

35. Po uzyskaniu bransoletki z elektronicznym chipem osoby wchodzą przez bramkę wejściową pojedynczo, dotykając bransoletką do czytnika zamontowanego na bramce. Czas w Parku Wodnym jest liczony od chwili wejścia osoby przez bramkę wejściową i do chwili oddania bransoletki i wyjścia przez bramkę wyjściową.

36. Bransoletka z elektronicznym chipem Parku Wodnego uprawnia do:

36.1. otwierania i zamykania na klucz szafki do przechowywania rzeczy;

36.2. dokonywania zakupów w barach, kawiarniach, wypożyczalni itp.;

36.3. uzyskania informacji w infokioskach  dotyczącej swojego biletu, numeru szafki, w której są przechowywane rzeczy, czasu spędzonego w Parku Wodnym, wykorzystanej wartości kredytu.

37. W przypadku zagubienia bransoletki z elektronicznym chipem lub uszkodzenia chipu należy podejść do kas przy wyjściu.

38. W razie powstania  niejasności odnośnie zasad stosowania bransoletki z elektronicznym chipem gość może zgłosić się do personelu.

39. Przed wyjściem z Parku Wodnego gość powinien rozliczyć się w kasach przy wyjściu. W kasie zostaje pokazany czas pobytu gościa w Parku Wodnym oraz kwota, jaką gość powinien zapłacić za usługi udzielone w Parku Wodnym i / lub za kupione towary.

40. W przypadku nie wykorzystania w całości czasu  określonego na bilecie wartość  niewykorzystanego czasu zwrotowi nie podlega.

41. Za przekroczenie limitu czasowego (za czas nie opłacony podczas nabycia bransoletki z elektronicznym chipem) lub za opuszczenie Parku Wodnego po oficjalnych godzinach pracy parku rozliczenie odbywa się w następujący sposób:

41.1. w przypadku przekroczenia limitu czasowego przez gościa opłata za dodatkowy czas jest liczona od pierwszej minuty co 30 minut;

41.2. opłata jest liczona na podstawie ważnych cen; płatności są dokonywane w kasach przy wyjściu;

42. W przypadku skorzystania z usług SPA gość uzyskuje dodatkowy limit czasowy, odpowiednio do czasu trwania wykonanego zabiegu. Czas trwania zabiegu notuje administrator Centrum SPA.

43. W przypadku, kiedy gość nie może rozliczyć się za dodatkowo spędzony czas lub za udzielone mu usługi, pieniądze zostają wyegzekwowane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.

44. Za wyrządzenie szkody w Parku Wodnym gość odpowiada  na podstawie prawa litewskiego. Za szkody, wyrządzone przez dzieci nieletnie, odpowiadają ich rodzice (opiekunowie) albo osoby towarzyszące.

 

 

4. DODATKOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

45. Godziny pracy Parku Wodnego są podane przy wejściu i na stronie internetowej www.aquapark.lt.

46. Godziny, w których są czynne zjeżdżalnie wodne i łaźnie w dni zwykłe w okresie pozasezonowym, są podawane na stronie www.aquapark.lt oraz przy kasach Parku Wodnego.

47. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób na całym terenie Parku Wodnego, oprócz strefy łaźniowej, trwa monitorowanie.

48. W Parku Wodnym obowiązuje obuwie, zapewniające bezpieczeństwo na powierzchniach mokrych i śliskich.

49. Palenie jest dozwolone tylko w specjalnie do tego wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

50. Goście powinni przebierać się w pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych – w przebieralniach. Ubrania, obuwie i wyciszone telefony komórkowe należy zostawić w zamkniętej na klucz szafce do przechowywania rzeczy.

51. Do przechowywania rzeczy wartościowych radzimy wynająć sejf. Informacje na temat wynajęcia sejfu udzieli personel Parku Wodnego.

52. Park Wodny nie odpowiada za rzeczy osobiste gości pozostawione w przebieralniach, niezamkniętych szafkach lub sejfach.

53. Po zamknięciu szafki do przechowywania rzeczy na klucz na  jej obudowie zapala się czerwone światełko indykatora, po otwarciu – indykator nie jest aktywny. Gość zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia, czy szafka do przechowywania rzeczy została odpowiednio zamknięta. Instrukcja korzystania z szafki jest umieszczona na drzwiach szafki.

54. Każdy gość ma prawo do korzystania tylko z jednej szafki do przechowywania rzeczy. Próba skorzystania z więcej niż jednej szafki będzie traktowana jako włamanie się do cudzej szafki.

55. W razie powstania pytań odnośnie szafek prosimy o kontakt z personelem Parku Wodnego.

56. Za rzeczy osobiste i wynajęte (ręczniki, klapki i in.) Park Wodny nie odpowiada.

57. Osobom do lat 18 wstęp na teren łaźni jest zabroniony.

58. W kawiarniach i barach Parku Wodnego obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych gościom do lat 18.

59. Teren łaźni jest przeznaczony dla relaksu, wypoczynku, dlatego też na obowiązuje tu zachowanie ciszy i szacunek wypoczynku innych gości.

60. Na terenie łaźni każdy gość powinien  mieć duży ręcznik lub szlafrok.

61. Na terenie kompleksu rozrywek wodnych obowiązuje strój kąpielowy (nie dłuższy niż do kolana), na terenie zaś łaźni można przebywać też bez strojów kąpielowych, tj. nago.

62. Przed wejściem na teren kompleksu rozrywek wodnych lub na teren łaźni oraz przed wyjściem należy wziąć prysznic.

63. Ręczniki, szlafroki, kamizelki, leżaki dziecięce, sejfy do wynajęcia w wypożyczalni Parku Wodnego. Dane o skorzystaniu z tej usługi zostaną zanotowane przez bransoletkę z elektronicznym chipem. Po skorzystaniu z wynajętych rzeczy należy je zwrócić, po skorzystaniu z sejfu – zwrócić żeton. Zwrot rzeczy zostanie również zanotowany przez bransoletkę.

64. Na terenie kompleksu rozrywek wodnych działa punk medyczny. W razie doznania urazu lub innych dolegliwości gościom udzielana jest pierwsza pomoc medyczna.

65. Goście zobowiązani są do natychmiastowego opuszczenia Parku Wodnego, jeżeli tego żąda personel Parku Wodnego (np. w przypadku ewakuacji).

66. Dzieci do lat 14 mogą się bawić w specjalnej strefie Parku Wodnego wyznaczonej dla dzieci. Nie wolno pozostawiać dzieci w strefie zabaw bez opieki osoby dorosłej.

67. W strefie zabaw dla dzieci za dodatkową opłatą jest dostępna usługa doglądu dzieci. Przepisy dotyczące doglądu dzieci stanowią integralną część Regulaminu.

 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI GOŚCI

68. Prawa gościa:

68.1. korzystanie z usług oferowanych na terenie Parku Wodnego;

68.2. żądanie pokrycia przez Operatora strat, poniesionych przez gościa na skutek nie przestrzegania przez Operatora warunków Regulaminu i przepisów prawa RL. 69. Obowiązki gościa:

69.1. przed skorzystaniem z poszczególnych usług oferowanych na terenie Parku Wodnego przekonać się o odpowiedniości stanu zdrowia. Skutki nie przestrzegania postanowienia tego punktu leżą po stronie gościa;

69.2. przestrzeganie Regulaminu przez cały okres pobytu w Parku Wodnym i korzystania z usług Parku Wodnego;

69.3.. noszenie i korzystanie na terenie Parku Wodnego wyłącznie z własnej bransoletki z elektronicznym chipem;

69.4.wykonywanie poleceń  personelu odnośnie bezpieczeństwa i przestrzegania Regulaminu Parku Wodnego;

69.5. korzystanie ze zjeżdżalni wodnych i / lub basenów zgodnie z zasadami korzystania z danej zjeżdżalni wodnej i / lub basenu;

69.6. przestrzeganie poszczególnych zasad i wskazówek umieszczonych na starcie każdej zjeżdżalni wodnej;

69.7. korzystanie wyłącznie z kół, przeznaczonych dla danej zjeżdżalni wodnej i / lub basenu ( w rzece wirowej i w basenie morskim stosować tylko specjalnie do tego przeznaczone jednoosobowe koła, na zjeżdżalniach wodnych stosować tylko specjalnie do tego przeznaczone dwuosobowe lub jednoosobowe koła);

69.8. po zjechaniu po zjeżdżalni natychmiastowe opuszczenie basenu;

69.9. odłożenie kół zjeżdżalni wodnej lub basenu na odpowiednie miejsce;

69.10. w razie wystąpienia niejasności odnośnie usług Parku Wodnego prosimy o kontakt z personelem.

 

6. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

70. Operator ma prawo:

70.1. nie wpuścić na teren Parku Wodnego osób, które swoim zachowaniem mogą przeszkadzać lub stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, higieny innych gości Parku Wodnego i / lub nie są zgodne z ogólnie przyjętymi normami dobrego zachowania;

70.2. nie wpuścić na teren Parku Wodnego osób, które nie rozumieją lub nie chcą przestrzegać przepisów niniejszego Regulaminu;

70.3. bez wcześniejszego uprzedzenia w każdym momencie zmienić spis usług Parku Wodnego i / lub ceny;

70.4. usunąć z terenu Parku Wodnego gości, którzy naruszają przepisy Regulaminu obowiązującego w Parku Wodnym, nie przestrzegają znaków informacyjnych rozmieszczonych na terenie Parku Wodnego, wymagań przedstawionych na szyldach informacyjnych, nie stosują się do wskazówek personelu. W takich przypadkach pieniądze gościom nie są zwracane;

70.5. Operator Parku Wodnego ma prawo do organizowani imprez zamkniętych na terenie Parku Wodnego lub poszczególnej części Parku Wodnego;

70.6. Operator Parku Wodnego ma prawo do organizowania koncertów, występów na terenie łaźni, w czasie których czasowo nie są stosowane wymagania zawarte w punkcie 59. Informacje dotyczące organizowania imprez są uprzednio umieszczane na stronie internetowej www.aquapark.lt.

71. Operator zobowiązuje się do dostarczania usług na terenie Parku Wodnego zgodnie z przepisami odpowiednich aktów prawnych RL i przepisami niniejszego Regulaminu.

 

7. ZALECENIA DLA GOŚCI

72. Administracja Parku Wodnego zaleca gościom,planującym zabawę w Parku Wodnym, ocenić swoje możliwości fizyczne i zdrowie (np. choroby przewlekłe, urazy, ciąża i in.), ponieważ rozrywki w Parku Wodnego wymagają siły fizycznej i aktywności.

73. Odzież wierzchnią w sezonie zimowym zaleca się zostawiać w szatni. Park Wodny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w kieszeniach.

74. Goście noszący okulary w czasie korzystania z atrakcji Parku Wodnego mogą je zostawić na specjalnych, niestrzeżonych półkach.

75. Zaleca się nie przynosić do Parku Wodnego rzeczy drogich i wartościowych (biżuterii, łańcuszków, pierścionków, zegarków, telefonów komórkowych itp.), które mogą ulec zniszczeniu na skutek wilgoci lub zagubieniu.

76. Zaleca się, żeby goście korzystając z atrakcji i usług Parku Wodnego zdjęli wszelką biżuterię lub wyroby jubilerskie, które mogą być niebezpieczne dla gości i / lub stanowić zagrożenie dla mienia Parku Wodnego.

77. Zalecenia dotyczące dostarczania konkretnych usług są opisane w odpowiednich rozdziałach niniejszego Regulaminu.

78. Zaleca się zachować szczególną ostrożność w czasie pokazów muzycznych i świetlnych (laserowych), podczas których w Parku Wodnym zostaje wyłączone światło.

79. Korzystanie z basenu z falami morskimi i wartkiej rzeki zalecamy wyłącznie osobom dobrze pływającym. Prędkość prądu wartkiej rzeki wynosi 1,2 m/s, głębokość rzeki – 1,5 m.

 

8. OGÓLNE ZASADY ZACHOWYWANIA SIĘ

80. W miejscach, w których należy zachować szczególną ostrożność, zamieszczone są specjalne znaki ostrzegawcze.

81. Gimnastyka w wodzie odbywa się w dużym basenie ( na terenie kompleksu rozrywek wodnych). Goście biorący udział w zajęciach gimnastyki w wodzie zobowiązani są do przestrzegania wskazówek instruktora.

82. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących korzystania i zamieszczonych przy każdej zjeżdżalni wodnej oddzielnie oraz wskazówek personelu.

83. Dzieciom ( w zależności od wieku) zezwala się korzystanie z następujących zjeżdżalni wodnych:

83.1. dzieci powyżej 3 lat – zjeżdżalnie w strefie dla dzieci;

83.2. dzieci powyżej 8 lat –zjeżdżalnia wodna „Srautas“;

83.3. dzieci powyżej 10 lat – zjeżdżalnia wodna „Azartas“;

83.4. dzieci powyżej 12 lat, zaś dzieci powyżej 8 lat pod opieką osób dorosłych – zjeżdżalnia wodna „Bermudai“;

83.5. dzieci powyżej 13 lat – zjeżdżalnie wodne „Adrenalinas“, „Sūkurys“, „Ekstemalus“.

84. Przed wejściem do łaźni i po wyjściu z niej ciało należy spłukać pod prysznicem.

85. Wchodząc do łaźni suchej należy mieć ze sobą duży ręcznik lub szlafrok, który obowiązkowo należy pościelić na drewnianej półce pod całe ciało.

86. W strefach przeznaczonych na relaks na krzesłach i na leżakach należy obowiązkowo pościelić ręcznik lub szlafrok pod całe ciało.

87. Wchodząc do suchej łaźni klapki należy obowiązkowo zostawić przy wejściu do łaźni.

88. Korzystając z łaźni parowej, przed skorzystaniem z niej i opuszczając łaźnię półkę należy obowiązkowo spłukać wodą.

 

9. ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE W PARKU WODNYM

89. Na terenie Parku Wodnego zabrania się:

89.1. przynoszenia ze sobą rzeczy szklanych, tłuczących się, ostrych;

89.2. przynoszenia ze sobą produktów spożywczych oraz napojów;

89.3. przychodzenia ze zwierzętami;

89.4. korzystania z telefonów komórkowych i z innych urządzeń wydających głos;

89.5. zjeżdżania po poręczach, wdrapywania się po stalowych konstrukcjach lub w inny sposób niszczenia mienia Parku Wodnego;

89.6. głośnego krzyczenia, gwizdania, bez potrzeby wzywania pomocy, biegania (gość może się pośliznąć i zranić się), popychania się;

89.7. korzystania z usług Parku Wodnego będąc w nieodpowiednim stroju (np. w bieliźnie osobistej);

89.8. plucia na podłogę i do wody, wypróżniania się poza toaletą;

89.9. pozostawiania dzieci do lat 14 bez opieki;

89.10. osobom niepełnoletnim, młodszym niż 18 lat kupowania i spożywania napojów alkoholowych;

89.11. palenia w miejscach do tego nie przeznaczonych;

89.12. chodzenia w obuwiu, w którym się  chodzi na zewnątrz, po wyjściu z przebieralni;

89.13. na terenie rozrywek wodnych chodzenie w innym obuwiu niż klapki;

89.14. przepychania się, nietaktownego zachowywania się, przeszkadzania innym gościom w korzystaniu z usług Parku Wodnego;

89.15. korzystania z bransoletki z elektronicznym chipem, która nie jest własnością danej osoby.

90. Na terenie kompleksu rozrywek wodnych zabrania się:

90.1. przynoszenia z barów, kawiarni napojów i jedzenia do basenów, jacuzzi i łaźni;

90.2. wejścia i wyjścia z dużego basenu nie w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych;

90.3. nurkowania do wody z krawędzi dużego basenu, jacuzzi i skałek;

90.4. tworzenia niebezpiecznych sytuacji sobie lub innym gościom;

90.5. korzystania z kół przeznaczonych do rzeki wirowej i basenu morskiego, w innych basenach i / lub w zjeżdżalniach wodnych;

90.6. korzystania w rzece wirowej i basenie morskim z kół przeznaczonych dla zjeżdżalni wodnych;

90.7. pływania w basenie morskim, wtedy, kiedy personel tego zabrania;

90.8. zbliżania się do boji w basenie morskim i dotykania ich;

90.9. pozostawiania dzieci do lat 14 bez opieki;

90.10. dzieciom do lat 3 kąpania się w basenach bez specjalnych pampersów;

90.11. gościom nie umiejącym pływać przebywania w basenach, w wartkiej rzece  bez kamizelek lub nadmuchiwanych rękawków;

90.12. kobietom w ciąży korzystania ze zjeżdżalni wodnych;

90.13. korzystania z niedziałających zjeżdżalni wodnych;

90.14. zjeżdżania ze zjeżdżalni wodnych siedząc na sprzęcie do tego nieprzystosowanym;

90.15. wchodzenia na start zjeżdżalni wodnej, wtedy kiedy pali się czerwone światełko sygnalizacji i / lub wtedy, kiedy tego zabrania personel;

90.16. zjeżdżania ze zjeżdżalni wodnych gościom ubranym w stroje kąpielowe nie odporne ma tarcie lub w slipy, stroje kąpielowe z metalowymi suwakami, klamrami, zapięciami;

90.17. korzystania ze zjeżdżalni wodnej „Azartas“, jeżeli waga gościa jest większa niż 80 kg, korzystania ze zjeżdżalni wodnej „Ekstremalus“ „Adrenalinas“, jeżeli waga gościa jest większa niż 120 kg;

90.18. zjeżdżania w grupach;

90.19. zjeżdżania w innych pozycjach, niż te jakie są ukazane w informacji, zasadach korzystania ze zjeżdżalni wodnych lub jak informuje instruktor na miejscu startu;

90..20. korzystania ze zjeżdżalni wodnej będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków i środków psychotropowych;

90.21. korzystania ze zjeżdżalni wodnej, wtedy kiedy personel lub napisy informacyjne tego zabraniają;

90.22. korzystania ze zjeżdżalni wodnej, gdy z przyczyn technicznych zostaje wstrzymana działalność zjeżdżalni wodnej;

90.23. tworzenia sytuacji, które mogą być niebezpieczne dla innych gości Parku Wodnego;

90.24. wskakiwania do zjeżdżalni wodnej z rozpędu, bujania się w celu zwiększenia prędkości zjazdu lub wykonania niedozwolonych czynności na zjeżdżalni (fikołków, wyskakiwania z koła itp.), które mogą stworzyć niebezpieczną sytuację dla samego gościa i / lub zagrożenie dla innych gości;

90.25. korzystania ze zjeżdżalni wodnych, osobom, które mają założony gips lub w inny sposób unieruchomioną kończynę i / lub kończyny;

90.26. korzystania ze zjeżdżalni w strefie dla dzieci dzieciom powyżej 14 lat.

91. Na terenie łaźni zabrania się:

91.1. wnoszenia na teren łaźni i używania swoich naparów, ekstraktów, want;

91.2. w łaźni samowolnego polewania kamieni wodą;

91.3. w łaźni używania środków kosmetycznych;

91.4. regulowania urządzeń znajdujących się w łaźni;

91.5. skakania z krawędzi basenów i ze skałek;

91.6. robienia zdjęć i filmowania;

91.7. przynoszenia napojów i jedzenia z barów do łaźni;

91.8. przynoszenia jedzenia do basenów i jacuzzi;

91.9. wylewania napojów do basenów czy jacuzzi;

91.10. rezerwowania miejsc na leżakach i krzesłach. Ręczniki i szlafroki pozostawione na leżakach czy krzesłach pracownik ma prawo powiesić na wieszakach;

91.11. rezerwowania miejsc w łaźni. Osoba nadzorująca łaźnie ma prawo na 5 minut przed rozpoczęciem programu łaźniowego zebrać wszystkie ręczniki i szlafroki,  pozostawione w łaźni w celu rezerwacji miejsc;

91.12. przebywania w łaźni w stanie odurzonym na skutek działania alkoholu, narkotyków lub innych środków psychotropowych.

 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

92. Gość, który wyrządził szkodę na mieniu  Parku Wodnego, zdrowiu i/lub mieniu osoby trzeciej odpowiada za swoje czyny zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej. Za szkody, wyrządzone przez dzieci nieletnie lub osoby niepełnosprawne, odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

93. Rodzice, opiekunowie lub osoby towarzyszące dzieciom i osobom niepełnosprawnym są odpowiedzialne za przestrzeganie przez dzieci i osoby niepełnosprawne przepisów Parku Wodnego i Regulaminu.

94. Za straty materialne przewidziane są następujące kompensacje:

94.1. za zgubienie bransoletki z elektronicznym chipem lub uszkodzenie jej części elektronicznej dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat – 8,69 €;

94.2. za zgubienie bransoletki z elektronicznym chipem lub uszkodzenie jej części elektronicznej dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat – 14,48 €;

94.3. za zgubienie bransoletki z elektronicznym chipem lub uszkodzenie jej części elektronicznej dla dorosłych, którzy kupili bilet na 2, 3 lub 4 godziny – 28,96 €, dla gości, którzy kupili bilet na cały dzień – 43,44 €;

94.4. za zgubienie bransoletki z elektronicznym chipem, zablokowanej na skutek nie korzystania, przy zakupie dodatkowych usług, i wydania na jej miejsce innej– 8,69 €;

94.5. za zgubienie bransoletki z elektronicznym chipem, zablokowanej na skutek nie korzystania, przy zakupie dodatkowych usług, i wydania na jej miejsce innej – kara w wysokości  8,69 €i pokrycie kosztów dodatkowej usługi;

94.6. za zgubienie bransoletki z elektronicznym chipem, z której skorzystała inna osoba, zaś gość nie spełnił postanowień punktu 37, osoba, która zgubiła bransoletkę z elektronicznym chipem, musi zapłacić karę i pokryć koszty dodatkowych usług, przypisanych jego bransoletce;

95. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za rzeczy wypożyczone z wypożyczalni Parku Wodnego, w przypadku ich zgubienia, musi pokryć straty. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia wypożyczonej rzeczy lub sprzętu, gość płaci przewidzianą karę w kasie przy wyjściu:

95.1. za zgubiony / uszkodzony ręcznik – 11,58 €;

95.2. za zgubiony / uszkodzony szlafrok – 23,17 €;

95.3. za zgubioną / uszkodzoną kamizelkę – 28,96 €;

95.4. za zgubiony / uszkodzony leżak dla dziecka –  72,41 €.

96. Za zgubiony numerek z szatni kara wynosi 4,34 €.

97. Gość, który poniósł straty materialne i / lub niematerialne na terenie Parku Wodnego, winien bezzwłocznie powiadomić personel Parku Wodnego, przedstawiając miejsce, czas, okoliczności, świadków zdarzenia. W przypadku, kiedy gość nie przestrzega niniejszych przepisów, skarga dotycząca utraty zdrowia i / lub straty materialnej złożona z opróżnieniem nie będzie rozpatrywana.

98. Jeżeli gość Parku Wodnego doznał utraty zdrowia i / lub straty materialnej z winy Operatora, w takim przypadku Operator zostanie pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustaw RL.

99. Operator nie rozpatruje skarg i nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia i / lub straty materialne jeżeli gość w czasie przebywania w Parku Wodnym nie przestrzegał przedstawionych i zatwierdzonych przepisów niniejszego Regulaminu i zaleceńpersonelu.

100 Operator nie odpowiada za rzeczy osobiste gości i za ich stratę i / lub ich częściowe uszkodzenie, wliczając w to również stroje kąpielowe gości, które zostały uszkodzone w trakcie korzystania ze zjeżdżalni wodnych.

101. Park Wodny nie odpowiada za skutki dotyczące stanu zdrowia gości, jego mienia czy doznanych strat przez osoby trzecie, nie przyjmuje i nie analizuje skarg jeżeli niniejsze straty i szkody powstały z powodu braku ostrożności ze strony gości, nieprzestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, nieprzestrzegania informacji zawartej na znakach ostrzegawczych i napisach oraz z powodu nie stosowania się do odpowiednich zaleceń personelu Parku Wodnego.

 

 

PAMIĘTAJMY, ŻE TO MY JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZARÓWNO ZA BEZPIECZEŃSTWO NASZE, JAK TEŻ BEZPIECZEŃSTWO INNYCH GOŚCI PARKU WODNEGO!

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU PARKU WODNEGO.